• he南省安阳市安水lu中段
  • 186 3907 9100(刘经li)
  • 欢迎光临安阳滚球体育app水泥设bei厂guan网
回转窑

回转窑回转窑系列

详细信息

ji术参数:
规格(m)
Φ2.2×50
Φ2.2×50
Φ3×48
Φ3.2×48
Φ3.2×50
Φ3.3×52
Φ4×60
Φ4.2×60
Φ4.3×62
Φ4.8×74
生chan能力(t/d)
96
130
850
1000
1200
1200
2500
2800
3000
5000
窑体斜度(%)
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4
支撑数(个)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
挡轮形shi
机械
机械
机械
机械
机械
机械
液压
液压
液压
液压
窑体
转速
主传动
(转/分)
0.125-1.25
0.516-1.549
0.3309-3.309
0.375-3.75
0.398-3.975
0.391-3.91
0.396-396
0.4165-4.165
0.398-3.98
0.35-4
慢传动
(转/shi)
2.145
2.145
16.6

11.585

8.82
8.56
10.35
9.9
8.52
xing号
YCT280-4A
YCT355-4A
ZSN4-280-21B
ZSN4-280-21B
ZSN4-280-11B
ZSN4-315-082
ZSN4-355-092
ZSN4-355-12
ZSN4-355-12
ZSN4-400-092
额定功率
(千瓦)
30
55
55
160
190
190
315
420
420
630
diao速范wei
(转/分)
132-1320
440-1320
440-1320
100-1000
150-1500
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
130-1500
额定电压
(fu)
380
380
380
440
440
440
440
440
440
660
减速机
xing号
ZS145-11
ZS165-7
ZS165-7
MZS1240-28
ZL130-16
ZSY5010-28
ZSY630-35.5
ZSY710-35.5
ZSY710-35.5
JH710CSW305-40
速bi
157
99.96
99.96
27.469
40.85
27.707
34.601
35.714
35.714
42.226
fu
xing号
Y160M-6
Y160M-6
Y180L-4
Y180L-4
Y180L-4
Y200L-4
Y225S-4
Y225S-4
Y250M-4
额定功率
(千瓦)
7.5
7.5
22
22
22
30
37
37
55
额定转速
(转/分)
960
960
1470
1470
1470
1480
1480
1480
1480
额定电压
(fu)
380
380
380
380
380
380
380
380
380


速bi
Z40-31.5
ZL50-10
ZL50-10
ZL50-10
ZSY224-40
ZL65-16
ZSY280-35.5
ZSY280-35.5
JH220C-SW302-28
xing号
31.5
19.99
19.99
20.17
39.063
40.85
35.745
35.714
28.125
总重(dun)
~130.71
~167.5
~137
~252
~263
~280.8
~487.5
~576.1
~598.5
~841
                                                          注:表格参数jin供参考,yi合同ji术参数为准。